Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons MVO- beleid is gebaseerd op internationaal erkende normen en bestaat uit gedragscodes, sociale- en milieukwesties. Het geldt voor alle werkplekken, met inbegrip van de fabrieken en de leveranciers van de materialen. Ons bedrijf is vrij van concurrentiebeperkende afspraken zoals prijsafspraken of illegale verdeling van markten. Wij voldoen aan de lokale wetten en belastingen betalingen.

  1. Discriminatie

Personeelsaanname, salarisbeleid, promotiebeleid, ontslagbeleid, pensioen- en andere personeelszaken, zijn gebaseerd op het principe van gelijke kansen, ongeacht ras, geslacht, kleur, religie, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, sociale/etnische achtergrond of handicap.

We bevorderen werkgelegenheid met goede arbeidsvoorwaarden voor zowel mannen als vrouwen met het doel om het leven van minder gefortuneerde mensen te verbeteren.

We beschouwen de economische en sociale rechten van vrouwen op gebied van gelijke kansen als een menselijk recht, en doelen op een optimale vertegenwoordiging van vrouwen op de werkvloer om zo hun leven en kansen te verbeteren, en zorgen ervoor dat hun stemmen worden gehoord.

  1. Kinderarbeid / Uitbuiting van arbeiders

Er is en zal nooit kinderarbeid zijn binnen ons bedrijf, noch binnen onze leveranciersbedrijven

De minimumleeftijd voor werkgelegenheid is 16 jaar.

Niemand zal werk verrichten welk door zijn aard of omstandigheid onder welke het word uitgevoerd, de gezondheid, veiligheid of moraal zou kunnen schaden. Er is geen gedwongen arbeid en omkoping is niet getolereerd.

  1. Vrijheid tot vereniging

We erkennen en respecteren het recht van arbeiders om vrij te zijn zich te verenigen en collectief te onderhandelen.

Vertegenwoordigers van werknemers zijn geen mikpunt van discriminatie, en hebben toegang tot alle werkplekken die nodig zijn om hun functies te kunnen uitoefenen.

  1. Loon

Salarissen zijn een essentieel element voor het welzijn van het personeel. Uitbetaalde salarissen zijn boven standaardsalarissen, en zijn altijd meer dan voldoende voor de basisbehoeften (zoals huisvesting, elektriciteit, voeding, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, drinkwater, transport en sparen).

Personeel wordt adequaat en duidelijk geïnformeerd over de details van hun salarissen inclusief loonhoogte en betalingsperiode.

We betalen leveranciers prijzen die het hen mogelijk maken hun personeel van een goed salaris te voorzien.

  1. Werkuren, overwerken

Personeel werkt nooit meer dan 48 uur per week en heeft minstens 1 dag per week vrij.

Overwerk is compleet vrijwillig (dus niet regelmatig vereist), overschrijdt niet meer dan 12 uur per week, en word altijd gecompenseerd tegen een premium tarief.

Overwerk uren worden per werknemer gedocumenteerd in het Overwerk Registratie Boek waarin de werknemer ook zijn/haar overwerk uurkeuzes kan noteren.

In dit boek wordt ook informatie gegeven over werknemersrechten mbt overwerk.

De frequentie, duur en aantal werknemers dat overuren maakt, word gemonitord zodat er gecontroleerd kan worden of meer (tijdelijk) personeel noodzakelijk zou zijn.

  1. Veilige & gezonde werkomstandigheden

We verzorgen een veilige en hygiënische wekplek. Voldoende aandacht word besteed aan bedrijfsspecifieke gevaren van de textielindustrie zoals het gebruik van naaimachines, zware verpakkings -, vervoer- en opslagmethodes.

Effectieve regelgeving word ten uitvoer gelegd ter voorkoming van ongevallen en om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Werknemers krijgen een korte opleiding over gezondheid en veiligheid kwesties wanneer ze hun baan beginnen.

  1. Werkrelaties

Alle werknemers ontvangen een eerlijk en transparant arbeidscontract in welke hun rechten, zoals de mogelijkheid voor carrière, genoemd worden. Ze zijn ook bewust van ons maatschappelijk verantwoord beleid.

Jongere en nieuwe werknemers hebben de mogelijkheid om aan opleidingsprogramma’s deel te nemen.

Elke werknemer wordt behandeld met respect en waardigheid. Geen enkele werknemer is onderworpen aan eventuele fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie, discipline of misbruik.

Wij zorgen ervoor dat binnen ons eigen bedrijf en onze leveranciersbedrijven nooit enige vorm van corruptie of onderdrukking van elke zijde zal zijn.

  1. Milieumanagement

De managers zijn verantwoordelijk voor alle milieuvraagstukken. We streven ernaar zo milieuvriendelijk te werken op de meest efficiënte manier.

Alle medewerkers zijn bewust van onze maatregelen in dit opzicht. Het milieu is ieders zorg binnen het bedrijf dus iedereen ontvangt kennis erover.

Door middel van evaluaties van het systeem streven we naar continue resultaten in milieuvriendelijke werkwijzen.

De 4 belangrijkste punten in dit opzicht zijn;

* Geen of nauwelijks gebruik van pesticiden in productie, of lood in verf.

* Minimalisering van verpakkingsmateriaal.

* Kopiëren van bestanden gebeurt dubbelzijdig.

* Gebruik van fiets/te voet in plaats van per auto.